Gmina
Nowe Brzesko

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2023

Zwrot podatku akcyzowego – sierpień 2023

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 965). wprowadza korzystne zmiany dla rolników tj. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 2 zł do 1 litra oleju napędowego.

W przypadku wniosków złożonych do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko w sierpniu br. dopłaty do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., będą się składać z dwóch części:
– pierwsza część to zwrot akcyza za paliwo rolnicze w kwocie 1,46 zł za każdy zakupiony litr oleju napędowego;
– druga część dopłat do paliwa rolniczego będzie przyznawana jako dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł do każdego litra oleju napędowego.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
Zwiększona kwota zwrotu dotyczy także pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla szerszej grupy hodowców

Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła. Od sierpnia 2023 r. o dopłaty będą mogli występować także hodowcy: świń, owiec, kóz i koni, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. (osobny wniosek)

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w II naborze wniosków w 2023 roku

 

1. Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:
wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do
limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i konie:
wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.
W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego
producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem
wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2023 r. poz. 356 i 965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz.U.poz. 2727).
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem
wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec / kóz na duże jednostki
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w
odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta
rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w
posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w
ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

Podsumowując każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkie wnioski dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 15

Skip to content