Gmina
Nowe Brzesko

Program współpracy

UCHWAŁA NR XXIII/168/2020

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 5a ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się ,,Roczny Program Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1057). Projekt programu współpracy uchwalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa „Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego” będący załącznikiem do uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012 r. Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Nowe Brzesko upoważnia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko do ogłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz do zawarcia umów wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Organizacje pozarządowe stanowią podstawę rozwoju lokalnych społeczności i są istotnym ogniwem aktywności społecznej, a działalność organizacji stanowi istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Uchwalenie programu stanowi istotną podstawę realnego włączania organizacji pozarządowych w system funkcjonowania lokalnej demokracji.

Program współpracy na rok 2021

Sprawozdanie z wykonania programu wspołpracy za rok 2020

Załączniki

Skip to content