Gmina
Nowe Brzesko

Azbest

AZBEST – OGŁOSZENIE O  NABORZE WNIOSKÓW na usuwanie azbestu w 2016 roku

                             Szanowni Mieszkańcy  Gminy i Miasta Nowe Brzesko

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016  roku na terenie Gminy NOWE BRZESKO.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pokój 3 (parter).
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko – p. Joanna Sendek, pok. Nr 3 (parter) oraz pod numerem telefonu 12 385-20-30.

UWAGA: BEZPŁATNY ODBIÓR AZBESTU Z POSESJI MIESZKAŃCA  W RAMACH PROJEKTU MOŻLIWY JEST JESZCZE TYLKO W 2016 ROKU.  
Projekt zostaje zakończony z dniem 30 listopada 2016 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
mgr inż. Jan Chojka
 

 Załączniki:

Skip to content