Gmina
Nowe Brzesko

„Posiłek w szkole i w domu”

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Nowe Brzesko – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  • Moduł dla dzieci  i młodzieży;
  • Moduł dla dorosłych;
  • Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach;

W ramach modułu 1 i 2 gminy mogą udzielić pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Cel programu:

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia  zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Komu i w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu:

W ramach programu możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom, rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, 

o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednia 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi:

  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Wartość dofinansowania:

39 728,00 zł

Całkowity koszt zadania:

100 000,00 zł

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku 12 385 25 55.

Skip to content