Gmina
Nowe Brzesko

Odbiór śmieci

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK znajduje się na ul. Przemysłowej w Nowym Brzesku. PSZOK dostępny jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu środa – godz. od 10.00 do 18.00, oraz sobota – godz. 9.00 do 15.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odbiór:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna).

e) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy. Zużytych opon powstałych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy.

f) bioodpadów

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

 h) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

i) metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

j) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

k)  tekstyliów i odzieży,

l)  popiół,

ł) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

 

Więcej informacjihttps://www.nowe-brzesko.pl/pl/206/8524/pszok.html

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków w terminie określonym w harmonogramie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać również do gminnego PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH, zlokalizowanego w Nowym Brzesku przy ulicy Przemysłowej.

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
USTAWA o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wskazuje dodatkowo:
Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego
rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
USTAWA zobowiązuje również duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu
elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m2, do nieodpłatnego przyjęcia
małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego
zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego
urządzenia.


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2021.

 

Osiągnięte przez Gminę poziomy w 2021 roku.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych- 31%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 97%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,03%

W 2021r. roku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowe Brzesko prowadziła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”  ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.

W 2021r. odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez następujące firmy:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, 26-008 Wola Jachowa 94a,

–  Kombud L.Nowak, J.Ząbek, H.Nowak Spółka Jawna, 32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25. 

 

W roku 2021 zgodnie z danymi pochodzącymi ze sprawozdań przedsiębiorców, odpady odbierane z terenu Gminy Nowe Brzesko trafiły do następujących Instalacji Regionalnych:

 

– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

1. MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

2.Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg SP. Z O.O., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8

3. Instalacja komunalna do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

4. MBP MIKI Recykling Sp. z o.o., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33

 

– odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 200201

 1. Kompostownia F.U.H. KOP-EKO Karol Trzupek, 32-420 Gdów, Zalesiany 1

 

 

Z rocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Brzesko wynika, że przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych tj. :

– odpady o kodzie 190503 (frakcja odpadów o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z odpadów selektywnie zebranych) zostały przekazane do składowania na: IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22, Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 47-126 Kielcza.

– odpady o kodzie 191212 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jastrzębie Zdrój,  ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie – Zdrój.

– odpady o kodzie 190599 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm powstała z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) zostały przekazane do składowania na: Składowisko odpadów Grupy Azoty Tarnów, ul. Czysta, 33-100 Tarnów, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,  IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22, Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto- Park Sp. z o.o., 37-300 Giedlarowa, Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jastrzębie Zdrój, ul. Debina 36, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10, PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul Dworcowa.

 


ODBIÓR ODPADÓW OD PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Brzesko, Urząd Gminy i Miasta informuje o możliwości kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz działalności w linku)

Celem przeprowadzanych kontroli jest wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów z punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Przedmiotem kontroli będzie w szczególności:
– posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 9 informujemy:

a)      Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Nowe Brzesko znajduję się pod linkiem:

 http://www.nowe-brzesko.pl/pl/509/0/wykaz-firm.html

b)      Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Nowe Brzesko przekazały w 2018 r. do zagospodarowania zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do następujących miejsc ich zagospodarowania:

 • MIKI RECYKLING Sp. z o.o Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • MBP FBSerwis Komunalna 20A, 33-100 Tarnów
 • REMONDIS Sp. z o. o., Półłanki 64, 30-740 Kraków

c)      Osiągnięte w 2018 r. poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania:

przez gminę:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 35%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,0%

przez firmy:

KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak S.J

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  –
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,40%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – –
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,933%

EKOM MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,02%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,37%

Wymagane poziomy zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Tabela nr 1

 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło1)

 

 10

 

 12

 

 14

 

 16

 

 18

 

 20

 

 30

 

 40

 

 50

 

 

                         

Tabela nr 2

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 30

 

 36

 

 38

 

 40

 

 42

 

 45

 

 50

 

 60

 

 70

 

 

                         

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczenia masy tych odpadów

Rok

 

 2012

 

 16 lipca 2013

 

 2014

 

 2015

 

 2016

 

 2017

 

 2018

 

 2019

 

 16 lipca 2020

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

 75

 

 50

 

 50

 

 50

 

 45

 

 45

 

 40

 

 40

 

 35

 

e)      Informacja o zbierających  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych.

Pralki, telewizory etc. stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Zasady wprowadzania do obrotu i zbierania ZSSE reguluje  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015 poz. 1688). W ustawie tej art. 42 nakłada na sprzedawcę  przy sprzedaży obowiązek nieodpłatnego przyjęcia sprzętu podobnego rodzaju. 

Art.  42.

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

2. Zbierający zużyty sprzęt lub podmiot uprawniony do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest obowiązany do zachowania niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.


Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Nowe Brzesko od dnia 1 lipca 2013 roku

W całej Polsce od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z późn.zm). Zmienione rozwiązania wprowadzają nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym każda gmina odpowiada za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonioną w drodze przetargu firmą wywożącą odpady oraz promuje czystość i odpowiedzialność za wszystkie odpady z całego swojego terenu i od każdego mieszkańca.

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady od mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbiera firma, wyłoniona w drodze przetargu, a terminy odbioru podawane są na stronie internetowej gminy www. nowe-brzesko.iap.pl w zakładce Odbiór Śmieci .

Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

 • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,
 • uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,
 • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, (Od 1 stycznia 2014 roku każdy podatnik ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego),
 • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywny, termin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz 391 z późn. zm) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Nowe Brzesko odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostaje bez zmian, tzn. obowiązują indywidualne umowy podpisane z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych, które zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w Referacie Komunalnym, pok. nr 14 lub telefonicznie (12) 385-01-08.

Skip to content