Gmina
Nowe Brzesko

03_2011

Nowe Brzesko, 25.02.2011r.
 
 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO
OGŁASZA
LICYTACJĘ (PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)
 
na sprzedaż samochodu marki HUNDAY PORTER 2.5D
 
Typ-model: ciężarowy – van, specjalizowany, HUNDAY PORTER 2.5D
Nr rejestracyjny: KPR F245
Rok produkcji: 1994
Numer nadwozia: KMFFD27XPRU087749
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAC 1141171
Ubezpieczenie: OC, okres ubezpieczenia 28.04.2010r. – 27.04.2011r.
Polisa ubezpieczenia nr 1497826
CENA WYWOŁAWCZA: 700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2011r. o godzinie 1000 w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 70,00 zł słownie (siedemdziesiąt złotych) 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział Nowe Brzesko Nr 48 85910007 0260 0000 0286 0040 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do dnia 03.03.2011r. do godz. 1500
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Przedmiot przetargu nabywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłacone przez niego wadium zostaje zaliczone na poczet ceny samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone na wskazane konto bankowe po zakończeniu licytacji niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni).
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń. Prowadzący przetarg nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 7 zł (słownie: siedem złotych) 1% ceny wywoławczej.
Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży chyba, że do licytacji przystąpi jedna osoba – wówczas umowa może zostać zawarta bezzwłocznie jednakże po dokonaniu należnej wpłaty.
 
Wszelkich informacji w zakresie stanu technicznego pojazdu udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Arkadiusz Fularski tel. 12) 385-03-45, a w zakresie warunków uczestnictwa w przetargu – Monika Gawron tel. 12) 385-21-43 Wystawiony do przetargu samochód można oglądać na parkingu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, przy ul. Krakowskiej nr 44.:
 
 

 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.2.2011
       Nazwa zadania:
„Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych dla projektu pn.: Azymut na wszechstronną edukację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                             
MBM Electronics s.j. Maria Francuz, Bogusław Śliwa
ul. Czerwonego Prądnika 2
31-431 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Przewidywany termin zawarcia umowy, to 10.02.2011r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  (tel. 12) 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. F.H.U. ANEX – Wiesław Stanuszek   ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów
2. KOMTECH Piotr Martuszewski    ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz
3. „KLADREW” Szymon Klamann ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy
4. GRAFIX S.C. J. Machajski, J. Zugaj ul. Malczewskiego 18A, 26-600 Radom
5. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o.   ul. Jagiellońska 58/33A, 03-468 Warszawa
6. MBM Electronics s.j. Maria Francuz, Bogusław Śliwa ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-431 Kraków
 Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1. KOMTECH Piotr Martuszewski    ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz   – pkt. 82.18
2. „KLADREW” Szymon Klamann ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy  – pkt. 70.10
3. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Sp. z o.o.   ul. Jagiellońska 58/33A,                      03-468 Warszawa  – pkt. 73.24
4. MBM Electronics s.j. Maria Francuz, Bogusław Śliwa ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-431 Kraków   – pkt. 100.00
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
 
1. F.H.U. ANEX – Wiesław Stanuszek   ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów
2. GRAFIX S.C. J. Machajski, J. Zugaj ul. Malczewskiego 18A, 26-600 Radom
 
Oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 Załączniki:

 

 

 

 
 
Nowe Brzesko, 24.01.2011r.
Numer sprawy: I-IV.271.2.2011
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26691 – 2011 data 24.01.2011 r.
I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55.
II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.
·                  W ogłoszeniu jest: 38652100-1, 30195000-2, 32321200-1, 38653400-1, 30213100-6,                                         38651600-9, 32300000-6, 42960000-3..
·                  W ogłoszeniu powinno być: 38652100-1, 30195000-2, 32321200-1, 38653400-1, 30213100-6,                                                       38651000-3, 38651600-9, 32300000-6, 42960000-3..
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz 26715 – 2011, data zamieszczenia: 24.01.2011
 
                                                                                                          Nowe Brzesko, 24.01.2011r.
Numer sprawy: I-IV.271.2.2011
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– dostawy
 
Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych dla projektu pn.: Azymut na wszechstronną edukację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
 ul. Krakowska 44,
32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,
tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych dla projektu pn.: Azymut na wszechstronną edukację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych w ramach projektu Azymut na wszechstronną edukację, którego Beneficjentem jest Gmina Nowe Brzesko, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje: 1) Dostawę 3 laptopów z oprogramowaniem 2) Dostawę 3 rzutników multimedialnych, 3)Dostawę 3 tablic interaktywnych oraz dodatkowych akcesoriów i oprogramowania, 4) Dostawę 2 zestawów tablic interaktywnych składających się z tablicy, rzutnika oraz dodatkowych akcesoriów i oprogramowania, 5) Dostawę 3 zestawów szafek multimedialnych z wyposażeniem dla prezentera, 6) Dostawę 3 notebooków z oprogramowaniem, 7) Dostawę 3 kamer cyfrowych z oprogramowaniem, 8) Dostawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych, 9)Dostawę 6 radioodtwarzaczy CD, 10) Dostawę 3 ekranów na trójnogu, 11) Dostawę 3 Flipchartów, 12) Dostawę 3 aparatów cyfrowych, 13) Dostawę 38 sztuk pamięci flash USB.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1, 30195000-2, 32321200-1, 38653400-1, 30213100-6, 38651000-3, 38651600-9, 32300000-6, 42960000-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pok. 16 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44,   32-120 Nowe Brzesko Sekretariat – dziennik podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 26691-2011 z dnia 24.01.2011 informacja o zmianie ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 26715-2011  z dnia 24.01.2011r. dotyczy wspólnego słownika zamówień CPV.
 
 
 
Specyfikacja i załączniki do pobrania:
 1. SIWZ
 2. Załączniki 
****************************************************************************************************

 

Nowe Brzesko, dnia 21.01.2011r.
 
I-IV/271/1/2011
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych” dla projektu pn.: „Azymut na wszechstronną edukację”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
 
            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
 
Uzasadnienie:
 
            Art. 93 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
            W związku z tym, że  cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty – postępowanie unieważnia się.
 
 *******************************************************************************
 
                                                                                                          Nowe Brzesko, 11.01.2011r.
Numer sprawy: I-IV/271/1/2011
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– dostawy
 
Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych dla projektu pn.: Azymut na wszechstronną edukację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
 ul. Krakowska 44,
32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie,
tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych dla projektu pn.: Azymut na wszechstronną edukację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, projektorów oraz tablic interaktywnych w ramach projektu Azymut na wszechstronną edukację, którego Beneficjentem jest Gmina Nowe Brzesko, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę 3 laptopów z oprogramowaniem 2) Dostawę 3 rzutników multimedialnych 3) Dostawę 3 tablic interaktywnych oraz dodatkowych akcesoriów i oprogramowania 4) Dostawę 2 zestawów tablic interaktywnych składających się z tablicy, rzutnika oraz dodatkowych akcesoriów i oprogramowania 5)Dostawę 3 zestawów szafek multimedialnych z wyposażeniem dla prezentera Dokładny przedmiot zamówienia został sprecyzowany w załączniku nr 5 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.00-1, 30.19.50.00-2, 32.32.12.00-1, 30.21.31.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                     III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko pok. 16 (II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko Sekretariat – dziennik podawczy (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 3858 – 2011 z dnia 11.01.2011
 
 
Specyfikacja i załączniki do pobrania:
 1. SIWZ
 2. Załączniki
 3. UWAGA ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
****************************************************************************************
Nowe Brzesko, dnia 20.12.2010r.
Numer sprawy: I-IV/341/14/2010
 
 
                 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I-IV/341/14/2010
       Nazwa zadania:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011”
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                        
Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych
„AGROBUD” Wiesław Nowakowski
Piotrkowice Małe 97
32-104 Koniusza
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 22.12.2010r. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski       Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza.
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
 
1. Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski      Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza – pkt. 100.00
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej:
1.        Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

***************************************************************************

 
Nowe Brzesko, 08.12.2010r.
Numer sprawy: I-IV/341/14/2010
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– usługi
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) Wójt Gminy Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
I ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Nowe Brzesko,
 ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,
woj. małopolskie,
tel. 012 385-21-43, fax 385-03-55.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
 
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W ROKU 2011.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych leżących na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011 zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych (załącznik nr 9 do SIWZ).
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
 nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.
 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
      Nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
      Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie           Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 
      III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
      III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami do wykonywania      przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą    uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,    doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu         wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 2 kierowców, którzy realizować będą        zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji          zamówienia (pługo-piaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy      z pługiem). – Wykonawca przedłoży odrębne oświadczenie, że osoby wymienione    w    wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług. –    Wykonawca musi wykazać, że dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia, tj. co    najmniej: – pługo- piaskarka – w ilości 1 szt.; – koparko-ładowarka – w ilości 1 szt.; – pług    wirnikowy – w ilości 1 szt.; – ciągnik kołowy z pługiem – w ilości 1 szt. W tym celu    Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji     zamówienia, obejmujący co najmniej sprzęt, o którym mowa powyżej, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem.      Wykazany sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne.
 
      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami do wykonywania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 2 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji zamówienia (pługo-piaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy z pługiem). – Wykonawca przedłoży odrębne oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług.
 
      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
      Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument             potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie      prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż     100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa    w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w     postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku          wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert            albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia            działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania           i       odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie           dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest     ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia
 
      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1    ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o     udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy        Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż             3       miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne        albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych    płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej        niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w          postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
      III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca    zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w      art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem      terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym            organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub       gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca       ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w      którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego     zaświadczenia.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będzie zamówienie (wg Zał. Nr 5 do SIWZ).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV. PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
II piętro, Referat Inwestycji.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.12.2010
godzina 09:30,
miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko I piętro sekretariat/dziennik podawczy.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 Nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 352111 – 2010 z dnia 08.12.2010
 

 

 

 

 *************************************************
Nowe Brzesko, dnia 06.12.2010r.
 
I-IV/341/13/2010
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg               gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011.”
 
 
            Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
 
Uzasadnienie:
 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
W związku z tym, że do dnia 6 grudnia br. do godziny 9.30 nie wpłynęła żadna oferta na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011”, postępowanie unieważnia się.
 
 
 
 
 

 

***********************************************

            Nowe Brzesko, 24.11.2010r.
Numer sprawy: I-IV/341/13/2010
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– usługi
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) Wójt Gminy Nowe Brzesko zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
I ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Nowe Brzesko,
 ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko,
woj. małopolskie,
tel. 012 385-21-43, fax 385-20-94.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
 
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W ROKU 2011.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych leżących na terenie gminy Nowe Brzesko w roku 2011 zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych (załącznik nr 9 do SIWZ).
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
 nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.
 
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
      Nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
      Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie           Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 
      III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również, że wykonuje usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
      III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
      Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami do wykonywania      przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą       uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za     świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,       doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu         wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi     osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 2 kierowców, którzy realizować będą           zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji zamówienia (pługo-piaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy         z pługiem). – Wykonawca przedłoży odrębne oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie             osób, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług. – Wykonawca        musi wykazać, że dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia, tj. co najmniej: – pługo-    piaskarka – w ilości 1 szt.; – koparko-ładowarka – w ilości 1 szt.; – pług wirnikowy – w ilości 1     szt.; – ciągnik kołowy z pługiem – w ilości 1 szt. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz            sprzętu dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej       sprzęt, o którym mowa powyżej, wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem.            Wykazany sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne.
 
      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami do wykonywania przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 2 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami do realizacji zamówienia (pługo-piaskarka, koparko-ładowarka, pług wirnikowy, ciągnik kołowy z pługiem). – Wykonawca przedłoży odrębne oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług.
 
      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
      Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument             potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie      prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż     100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa    w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w     postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku          wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert            albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia            działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania           i       odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały        wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie           dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest     ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia
 
      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1    ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o     udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy        Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż             3       miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne        albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych    płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej        niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w          postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
      III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca    zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w      art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem      terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym            organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub       gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w       którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego      zaświadczenia.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będzie zamówienie (wg Zał. Nr 5 do SIWZ).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
IV. PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
II piętro, Referat Inwestycji.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.12.2010
godzina 09:30,
miejsce: Urząd Gminy Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko I piętro sekretariat/dziennik podawczy.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 Nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 335793 – 2010 z dnia 24.11.2010
Do pobrania:

 

 

 

 

*****************************************

Skip to content