Gmina
Nowe Brzesko

Rejestracja działalności

INFORMACJA DLA FIRM

Zgodnie z art. 30 ust 1 oraz art. 33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr. 236, poz. 2008 z późn. zm) w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko od dnia 1 stycznia 2012 roku prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U z 2011 roku. Nr 152, poz. 897). W związku z powyższy przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wpisu należy dokonać zgodnie z art. 9c pkt  1 – 5 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U z 2011 roku. Nr 152, poz. 897).

Natomiast wykreślenie rejestru działalności regulowanej, prowadzonego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko następuje z powodów określonych w art. 9j ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U z 2011 roku. Nr 152, poz. 897).

Załączniki:

– wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Skip to content