Gmina
Nowe Brzesko

Płatność

AKTUALNE INFORMACJE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 listopada 2020 r. Poz. 6657

UCHWAŁA NR XXII/162/20 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020, poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 , ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020, poz. 150 z późn. zm), Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł od osoby.

3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/126/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko mgr inż. Jan PolakARCHIWUM

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2020 r.  Rada Miejska Nowe Brzesko podjęła uchwałę nr XVII/126/20 (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 2938) w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 czerwca 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 30,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 60,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj.: – 6,00 złote od osoby miesięcznie.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków  na bioodpady.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej.

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  bioodpady i  dodatkowo popiół.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pokoju 14.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, lub wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.


Archiwum:

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, informuje, iż Rada Miejska Nowe Brzesko w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r:
– 10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
– 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując stawkę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy ucpg.


Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, iż z dniem 1 lipca 2013 rok powstaje obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i utylizację śmieci). Opłatę wnosi się bez wezwania w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko,  na indywidualne konto przydzielone każdemu płatnikowi. Właściciel konta bankowego nie ponosi żadnych opłat z tytułu jego prowadzenia.

Skip to content