Gmina
Nowe Brzesko

10_2012

Nowe Brzesko, dnia 24.10.2012r.
I.IV.271.13.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (do starej mleczarni) od km 0+000 do km 0+856 (działka nr ewid. 600/2 i 450)
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (Przybędy) od km 0+000 do km 0+420 (działka nr ewid. 602/2)
3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (do p. Marca) od drogi krajowej nr 79 od km 0+000 do km 0+345 (działka nr ewid. 199/2)”.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko , ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie, tel. 12 385-20-94, faks 12 385 03 55.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (do starej mleczarni) od km 0+000 do km 0+856 (działka nr ewid. 600/2 i 450) 2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (Przybędy) od km 0+000 do km 0+420 (działka nr ewid. 602/2) 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (do p. Marca) od drogi krajowej nr 79 od km 0+000 do km 0+345 (działka nr ewid. 199/2).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (do starej mleczarni) od km 0+000 do km 0+856 (działka nr ewid. 600/2 i 450) 2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (Przybędy) od km 0+000 do km 0+420 (działka nr ewid. 602/2) 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice (do p. Marca) od drogi krajowej nr 79 od km 0+000 do km 0+345 (działka nr ewid. 199/2). Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: 1.Robót przygotowawczych, 2.Podbudowy, 3.Nawierzchni, 4.Poboczy Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8, 9 i 10 do siwz oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 11, 12 i 13 do SIWZ. Ofertę należy opracować na podstawie przedmiarów robót (zał. nr 8, 9 i 10), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót(zał. nr 11, 12 i 13), niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wizji w terenie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Termin wnoszenia wadium do dnia składania ofert do godz. 8:30. 3.Wadium można wnieść w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 4.Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić na rachunek nr 48 8591 0007 0260 0000 0286 0040 w KBS O/Nowe Brzesko dołączając do oferty kserokopię dowodu wpłaty. Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty. 5.Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.: 1)kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub 2)oryginał odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kwotę co najmniej 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda z tych dróg, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych). – złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- według załącznika nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Parafowany wzor umowy – wg zał. nr 1 do siwz, formularz ofertowy – wg zał. nr 2 do siwz, oświadczenie że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przedmiotowych odcinków dróg (wg zał. nr 5 do siwz), kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 8, 9 i 10
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego/ wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. h) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowe-brzesko.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, sekretariat (dziennik podawczy).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 415936-2012 dnia 24.10.2012r
 
 

 

**************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 11.10.2011r.
 
Numer sprawy: I.IV.271.12.2012
 
 
                                                                             wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.12.2012
      Nazwa zadania:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych oraz zakup, dostawa i montaż sprzętu do multimedialnych prezentacji w ramach projektu „Moja droga do wszechstronnej edukacji”.
 
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Dla części I:   Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
 
Dla części II: MBM Electronics s.j.
                            Maria Francuz Bogusław Śliwa
                            ul. Czerwonego Prądnika 2
                                31-431 Kraków
 
 
Dla części III: JustTech Justyna Marynowska
Motycz 232 a
21-030 Motycz
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy (tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. „ECU” Spółka Handlowo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość – część III
2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – część I i III
3. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź – część III
4. Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce – część III
5. JustTech Justyna Marynowska, Motycz 232 a, 21-030 Motycz – część III
6. „AKTIN” Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec – część III
7. Firma Usługowo – Handlowa „CLIMAX” Rafał Kraj, ul. Głowackiego 49D, 32-800 Brzesko – część II
8. MBM Electronics, ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-215 Kraków – część II
9. Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa – część III
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. „ECU” Spółka Handlowo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość – część III – 92,07 pkt
2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – część I i III – część I – 100,00 pkt; część III – 97,62 pkt
3. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź – część III – 93,18 pkt
4. Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce – część III – 93,79 pkt
5. JustTech Justyna Marynowska, Motycz 232 a, 21-030 Motycz – część III – 100,00 pkt
6. „AKTIN” Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec – część III – 89,73 pkt
7. Firma Usługowo – Handlowa „CLIMAX” Rafał Kraj, ul. Głowackiego 49D, 32-800 Brzesko – część II – 73,55 pkt
8. MBM Electronics, ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-215 Kraków – część II – 100,00 pkt
9. Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa – część III – 85,34 pkt
 
 
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
 
      4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego              zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
Otrzymują:
1. „ECU” Spółka Handlowo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 9, 22-400 Zamość – część III
2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – część I i III
3. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź – część III
4. Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce – część III
5. JustTech Justyna Marynowska, Motycz 232 a, 21-030 Motycz – część III
6. „AKTIN” Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec – część III
7. Firma Usługowo – Handlowa „CLIMAX” Rafał Kraj, ul. Głowackiego 49D, 32-800 Brzesko – część II
8. MBM Electronics, ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-215 Kraków – część II
9. Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa – część III
10. Tablica Ogłoszeń
11. Strona internetowa
12.   a/a

**********************************************************************

Nowe Brzesko, dnia 08.10.2012r..
Numer sprawy: I.IV.271.11.2012
 
                                                                   Wg rozdzielnika
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       Numer sprawy: I.IV.271.11.2012
      Nazwa zadania:
„Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania:
1. Odbudowa drogi gminnej w m. Nowe Brzesko, ul. Tomasza od drogi krajowej nr ewid. 79, od km 0+050 do km 0+250 (działka  nr ewid. 1414)
2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+583 (działka nr ewid. 263 do p. Kłębka)”.
 
1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
                                  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA”
Edward Kucia
ul. Wadowicka 3/234
30-347 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy  po dniu 11 października 2012r.(tel. 12 385-21-43).
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
3. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków
4. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków
 
 
Punktacja przyznana złożonej ofercie, jedynym kryterium w postępowaniu jest cena brutto oferty:
1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice – 83,59 pkt
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów –  
    84,88 pkt
3. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków – 73,15 pkt
4. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce – 69,85 pkt
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz – 91,51 pkt
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków – 100,00 pkt
2.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.
     4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 Prawa              zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym              wykonawcą możliwe będzie po dniu 11 października 2012r.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. „PROBUD” Zakład Usług Budowlano – Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza,
    ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o., ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
3. SOLARIS-EKO Sp. z o.o., ul. Na Załęczu 1, 31-587 Kraków
4. Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” S.C.,
    Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANA” Edward Kucia, ul. Wadowicka 3/234,
    30-347 Kraków
7. Tablica ogłoszeń
8. strona internetowa
9. a/a

*****************************************************************

Numer postępowania: I.IV.271.10.2012
 
Nowe Brzesko, 02.10.2012 r.
 
wg rozdzielnika
INFORMACJA O WYNIKACH
                Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, informuje, że w dniu 26.09.2012 o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku” w ramach zadania: „Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej”, numer postępowania: I.IV.271.10.2012..
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono              
w dniu 02.10.2012r. o godz. 08:00.
w prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył Wykonawca :
Sanito SP. z o.o.
ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
w/w wykonawca zaoferował cenę – 1 058 991,40- złotych i otrzymał 100 pkt.
Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto oferty
Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto
1
Ekoinstal Spółka Jawna
J. Stefanowski, A. Szewczyk
ul. Skłodowskiej – Curie 118
96-100 Skierniewice
1 215 240,00
87,00
3
PPHU RAPID Sp. z o.o.
ul. Prosta 7, 21-500 Bielsko Podlaska
1 497 525,00
70,72
4
K&K Kapica Karpiak
Technika Grzewcza i Sanitarna
ul. Szkolna 46, 44-200 Rybnik
1 217 700,00
86,97
5
Intech Grzegorz Kosmala
Suków 85, 26-021 Daleszyce
1 850 000,00
57,24
6
F.H.U Omega Sp. z o.o.
sp. komandytowa
Libusza 180, 38-306 Libusza
1 503 000,00
70,46
Zamawiający wyklucza z postępowanie następujących wykonawców:
Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy oraz podstawa prawna wykluczenia
Podstawa prawna i faktyczna wykluczenia
1
 
Firma Hydrauliczna
Sylwester Kocik
ul. Piłsudskiego 56,
33-100 Tarnów
Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienie dokumentów.
 
Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, ponieważ przedstawiony dokument nie potwierdza, iż Wykonawca posiadał zdolność kredytową na dzień składania ofert.
 
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy.
Zamawiający nie odrzuca żadnej oferty.
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 07.10.2012r.

 
Do wiadomości:
1.       Ekoinstal Spółka Jawna, J. Stefanowski, A. Szewczyk
2.       Sanito SP. z o.o.
3.       PPHU RAPID Sp. z o.o.
4.       K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
5.       Intech Grzegorz Kosmala
6.       F.H.U Omega Sp. z o.o.
7.       Firma Hydrauliczna Sylwester Kocik
8.       Strona internetowa
9.       Tablica ogłoszeń
10.   a/a

 

******************************************************************************************
Skip to content