Gmina
Nowe Brzesko

Projekt statutu gminnej spółki wodnej

Statut spółki wodnej

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka nosi nazwę: Gminna Spółka Wodna w Nowym Brzesku. W dalszej części statutu

    nazwana jest ona spółką.

2. Siedzibą spółki jest Gmina i Miasto Nowe Brzesko.

3. Terenem działania spółki jest obszar administracyjny gminy Nowe Brzesko.

4. Wykaz członków spółki zawiera załącznik do statutu.

5. Spółka utworzona została na czas nieokreślony.

6. Spółka jest osobą prawną. Osobowość prawną spółka nabywa w dniu uprawomocnienia się

    decyzji o zatwierdzeniu statutu.

7. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

8. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają

    za zobowiązania spółki.

9. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Powiatu Proszowickiego,

    zwany w dalszej części statutu Starostą.

10. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru

    występuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

11. Spółka ma prawo do korzystania z pieczęci urzędowej, w sprawach związanych

    z egzekwowaniem jej należności statutowych.

Rozdział II.

Cele spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia

§ 2.

1. Celami spółki są:

a) wykonanie , utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych,

b) prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenie jej działania, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniami, ochrona przed podtopieniami i powodzią z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych i powiązań z rowami przydrożnymi, utrzymanie właściwego stanu wód powierzchniowych i gruntowych

c) propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych,

d) udzielanie członkom pomocy  w sprawach związanych  z melioracjami i gospodarką wodną.        

2. Spółka osiąga swoje cele poprzez:

a) wykonywanie zadań przez członków spółki,

b) zlecanie wykonywania zadań jednostkom zewnętrznym,

c) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

d) współdziałanie z wykonawca robót.

3. Do osiągnięcia celów spółki służą:

a) składki i inne świadczenia członków spółki,

b) świadczenia pieniężne i niepieniężne osób nie będących członkami spółki,

c) dochody z majątku spółki,

d) zyski z działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółkę,

e) dotacje celowe z budżetu Państwa, jednostek samorządowych, funduszy celowych, darowizny osób fizycznych i prawnych.

Rozdział III.

 Zasady ustalania składek i innych świadczeń

§ 3.

  1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalane są w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.
  2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do  korzyści odnoszonych przez członków, w związku z działalnością spółki .

     3.  Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez walne zgromadzenie. Kryterium ustalania składki stanowi jeden hektar fizyczny w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

4.    Projekt wysokości składki rocznej i zasad jej uiszczania zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu wraz z projektem rocznego budżetu do zatwierdzenia.

5.   Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu.

    6.   Niewykonanie w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane na jego koszt i ryzyko przez zarząd spółki.

    7.   Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki stosuje się odpowiednio przepisy o   egzekucji  należności podatkowych.

    8.   Zarząd spółki  może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.

    9.   W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie spółki.

§ 4.

Świadczenia osób nie będących członkami spółki, o których mowa w § 2 ust 3. pkt  b, ściągane są na podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.

§ 5.

1.    Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach , prowadzić działalność gospodarczą , dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności spółka może wykonywać prace i usługi związane melioracjami, gospodarką wodną oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia.

2.    Zyski z działalności, o której mowa w ust.1 przeznaczone są w całości na działalność statutową spółki.

Rozdział IV.

Członkowie spółki

§ 6.

1. Członkiem spółki może zostać każda osoba fizyczna lub prawna władająca gruntem położonym na obszarze działania spółki.

2. Członkami spółki są osoby fizyczne i osoby prawne wymienione w Wykazie Członków Spółki, dołączonym do statutu.

3. Nowych członków do spółki przyjmuje zarząd spółki w drodze uchwały podjętej w oparciu o deklarację członkowską lub decyzję starosty o włączeniu zakładu (osoby) do spółki na wniosek spółki.

4. Członkostwo w spółce wygasa na mocy uchwały zarządu spółki w przypadku:

a) rezygnacji z członkostwa,

b) przejęcia praw i obowiązków członka w spółce przez następcę prawnego,

c) rażącego naruszenia postanowień statutowych.

5. Następcą prawnym członka spółki może zostać osoba, która przejęła nieruchomość objętą działalnością spółki lub urządzenia niezbędne do realizacji jej celów statutowych.

6. Każdy członek spółki jest uprawniony do:

a) udziału w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika,

b) kandydowaniu do zarządu i komisji rewizyjnej,

c) korzystania z urządzeń i świadczeń spółki,

d) możliwości korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie

   objętym działalnością Spółki.

e) odwołania od decyzji zarządu do walnego zgromadzenia spółki. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji zarządu spółki

7. Każdy członek spółki zobowiązany jest do:

a) terminowego uiszczania składek w wysokości ustalonej przez zarząd oraz wykonywania określonych świadczeń na rzecz spółki,

b) zezwolenia na wykonywanie na jego gruncie prac w zakresie niezbędnym do realizacji celów spółki.

c) niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub w mieniu spółki.

8. W przypadku nie wykonania naprawy szkody w wyznaczonym przez zarząd terminie, przepis § 3 ust.6  stosuje się odpowiednio.

Rozdział V.

 Organy spółki

§ 7.

1. Organami spółki są:

a)     Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna

§ 8.

1. Gdy liczba członków Spółki nie  przekracza 40, walne zgromadzenie składa się ze

wszystkich   jej członków. Przy większej liczbie członków walne zgromadzenie Spółki składa się z delegatów (przedstawicieli) członków, w liczbie co najmniej 20 osób.

2. Delegaci (przedstawiciele) wybierani są przez członków spółki na zebraniach

   (zgromadzeniach), organizowanych w jednostkach administracyjnych (wsiach) położonych

   na terenie działania Spółki w liczbie określonej przez Zarząd Spółki.

3. Liczba delegatów z poszczególnych wsi (jednostek administracyjnych), powinna być

   proporcjonalna do powierzchni gruntów objętych działalnością Spółki.

4. Każdy zakład, którego składka przekracza co najmniej 4 razy średnią kwotę składki

   w Spółce ma prawo do 1 delegata (przedstawiciela) poza wyborem, o którym mowa

   w ust. 2.

5. Delegaci wybierani są na okres 5 lat  z tym, że wyborcy mają prawo odwołania delegata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela

6. Na walnym zgromadzeniu Spółki każdy delegat posiada jeden głos.

7. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą spółki. Do walnego zgromadzenia

     należą:

1)    uchwalanie rocznych i wieloletnich planów prac spółki oraz jej budżetu;

2)    określanie wysokości pożyczek i kredytów, które zarząd może zaciągać w imieniu spółki  bez zgody walnego zgromadzenia;

3)   uchwalanie corocznej wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;

4)    wybór i odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;

5)    ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom zarządu i zatwierdzanie regulaminu   wynagradzania pracowników spółki;

6)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań;

7)    udzielanie rocznego absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej,

8)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, a także w sprawie obciążenia nieruchomości spółki;

9)    uchwalanie zmian statutu spółki;

10)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki do związku spółek wodnych

przedmiotu działalności gospodarczej, jaka ma być przez spółkę prowadzona;

11)   podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółka wodną albo podziału

       spółki;

12)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki i powołanie likwidatorów;

13)  zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora;

14)  podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisje rewizyjną.

8. Nieudzielanie absolutorium zarządowi spółki jest równoznaczne z odwołaniem zarządu.

9.Walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej jeden raz w roku.

10.Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny, uzasadniony wniosek zawierający propozycje porządku obrad pochodzący od :

 1) komisji rewizyjnej;

 2) co najmniej ¼ członków spółki lub ¼ delegatów;

 3) starosty.

11. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania wniosku.

§ 9.

1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów oraz starosty na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu , zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele maja tylko głos doradczy.

4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym się z delegatów, nie mają prawa udziału w głosowaniu.

§ 10.

1.  Po zwołaniu zgromadzenia, zarząd obowiązany jest umożliwić członkom spółki zapoznanie się z materiałami przygotowanymi na zgromadzenie.

2. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza obrad (protokolanta)

3. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  bez względu  na liczbę obecnych członków (delegatów), za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki, połączenia z inną spółką lub podziału spółki, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków spółki (delegatów).

4. Każdemu członkowi spółki lub delegatowi w głosowaniu przysługuje 1 głos.

5. Z obrad walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół, podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.

§ 11.

1. Zarząd jest władzą wykonawczą spółki. Do zadań zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów spółki, a w szczególności kierowanie działalnością spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie jej majątkiem, prowadzenie gospodarki finansowej spółki i wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia.

2 Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych

    przez walne zgromadzenie spośród członków spółki na czas nieokreślony.

3 Jeżeli członek Zarządu nie może pełnić swej funkcji, Zarząd może na jego miejsce

   dokooptować do swego składu nowego członka, którego mandat trwa do najbliższego

   walnego zgromadzenia.

4. Zarząd obraduje na posiedzeniach zarządu, które prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności  zastępca.

5 W okresie między posiedzeniami Spółkę reprezentuje przewodniczący Zarządu. Ze swoich

   decyzji i działań przewodniczący składa Zarządowi informacje na najbliższym jego

   posiedzeniu.

7. W posiedzeniu zarządu  mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej lub inni goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

8. Z posiedzenia zarządu spisuje się protokół, do którego dołączone są podjęte na tym posiedzeniu uchwały. Protokół i uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

9. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością w obecności, co najmniej połowy składu zarządu, w tym przewodniczącego bądź zastępcy.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym zaciągania zobowiązań,

    uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, w tym przewodniczący lub

    jego zastępca w sprawach dotyczących nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości

    Spółki, zadłużania Spółki, nabywania lub zbywania nieruchomości oraz zawieranie innych

    umów o wartości przekraczającej 25 % planowanych przychodów Spółki w danym roku.

8. Dwóch członków zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi spółki lub osobie działającej na zlecenie spółki do dokonania określonej czynności.

9. Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:

1) organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów

    statutowych i administrowanie majątkiem spółki,

2) zwoływanie walnych zgromadzeń spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia:

   sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków, a także innych

   materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie,

3) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia spółki, a w tym wyznaczanie

   i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki,

4) prowadzenie rachunkowości spółki,

5) wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących

   jej członkami,

6) wykonywanie innych czynności wynikających z zadań spółki, a nie zastrzeżonych dla jej

   walnego zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej. 

§ 12.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki.

2. Komisja składa się z 3-5 członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres 5 lat w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości członków (delegatów) głosowanie jest tajne.

3. Komisja rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród członków wchodzących w jej skład.

4. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.

5. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej co najmniej razy w roku przed walnym 

     zgromadzeniem spółki oraz kontroli doraźnych na wniosek ¼ członków (delegatów) lub

     starosty;

 2) sprawdzanie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd  na walne 

     zgromadzenie spółki;

 3) kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę;        

 4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walne zgromadzenie spółki;

5) składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosków o odwołanie zarządu;

6) zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, zawiadomienie również starosty.

6. Komisja może żądać zbadania ksiąg rachunkowych spółki przez biegłego rewidenta na koszt spółki.

§ 13.

Rozdział VI.

Zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki

1.      Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz  spółki.

2.      Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej nagrody  roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki.

3.      Łączna suma nagród, o których mowa w ust.2 nie może przekraczać  2% przychodów spółki uzyskanych  w roku poprzedzającym.

4.      W uzasadnionych przypadkach spółka może zatrudnić w ramach umowy o pracę osoby niezbędne do realizacji zadań spółki. W sprawach stosunku pracy zatrudnionych pracowników, spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu, a w przypadku zawarcia umowy z członkiem zarządu – przewodniczący komisji rewizyjnej.

Rozdział  VII.

Gospodarka finansowa spółki

§ 14.

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

2. Podstawą gospodarki finansowej spółki jest budżet sporządzany na rok kalendarzowy, najpóźniej do dnia 30 maja danego roku.

3. Spółka prowadzi sprawozdawczość finansową w oparciu o dokumentację księgową opisującą przyjęte zasady rachunkowości, ustaloną przez zarząd spółki, opracowaną na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Rozdział VIII.

Nadzór i kontrola nad działalnością spółki

§ 15.

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta.

§ 16.

1.      Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2.      Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub części orzeka w drodze decyzji starosta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3.      Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4.      Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyczerpaniu tego trybu, spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§ 17.

1 . W przypadku powtarzającego się naruszania [przez zarząd prawa lub statutu, starosta może w drodze decyzji  rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja , o której mowa w ust. 1 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie  w celu wybrania nowego zarządu.

3. Starosta może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny, na okres nie dłuższy niż jeden rok.

Rozdział IX.

 § 18.

1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały walnego zgromadzenia, po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Spółka może być postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 2/3 liczby członków, w obecności, co najmniej połowy liczby członków spółki.

3. Walne zgromadzenia powołuje uchwałą  likwidatora, który  wnioskuje do Starosty              o ustalenie mu wynagrodzenia.

4. Likwidator obowiązany jest w okresie wskazanym przez walne zgromadzenie do sporządzenia bilansu spółki na dzień otwarcia likwidacji, zinwentaryzowania majątku spółki oraz majątku eksploatowanego przez spółkę, sporządzenia listy dłużników i wierzycieli, ściągnięcia wierzytelności i uregulowania zobowiązań, przekazania majątku spółki, sporządzenia sprawozdania końcowego i przedstawienia go walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.

5. Likwidator informuje wierzycieli o postawieniu spółki w stan likwidacji poprzez ogłoszenie w siedzibie spółki, Starostwie Powiatowym w Proszowicach,  w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz prasie lokalnej, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

6. Mienie pozostałe po likwidacji spółki wodnej przechodzi na własność Gminy Nowe Brzesko.

7. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki likwidatorzy przekazują Staroście Proszowickiemu.

§ 19.

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego.

X. Postanowienia końcowe.

§ 20.

1. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie §10, ust.3.

2. Załącznik statutu stanowi wykaz gruntów objętych działalnością spółki.

3. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnieniu się decyzji Starosty Proszowickiego  zatwierdzającej statut.

Linki

Skip to content