Gmina
Nowe Brzesko

Pszok

PSZOK w Nowym Brzesku – godziny otwarcia.


PSZOK w Nowym Brzesku (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dostępny jest dla mieszkańców dwa razy w tygodniu środa – godz. od 10.00 do 18.00, oraz sobota – godz. 9.00 do 15.00.

Lokalizacja: ul. Przemysłowa w Nowym Brzesku


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia odbiór:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna).

5) zużytych opon z pojazdów o masie do 3,5 w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,

 6) bioodpadów w ilości nie przekraczającej 100 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,

 8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

9) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

11)  tekstyliów i odzieży,

12)  popiół,

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do punktu przyjmowane są jedynie odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Nowe Brzesko od zdeklarowanych osób. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana będzie wypełnić formularz przekazania odpadów (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR XXII/160/20 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO), oraz okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku, gdy odpady dostarcza osoba inna niż użytkownik nieruchomości pisemne upoważnienie (stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XXII/160/20 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO),

Uwaga: Odpady zielone przyjmowane są tylko wtedy, gdy użytkownik nieruchomości zadeklarował, iż nie posiada kompostownika.

Więcej informacji dotyczących PSZOK znajdziecie Państwo w uchwale nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


INFORMACJA O PROJEKCIE BUDOWY PSZOK

Skip to content