Gmina
Nowe Brzesko

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku rozpoczynamy stosowanie przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) informuję, iż we wszystkich wnioskach składanych drogą elektroniczną jak i papierową:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku reprezentowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Brzesku ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko;
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

– w innych przypadkach Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podania Pani / Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ispektor danych osobowych 

Aleksandra Słowik IOD@IODS.PL

ZAŁĄCZNIKI NA STRONIE BIP

 1. Klauzula informacyjna
 2. Klauzula informacyjna – ustawa o dowodach osobistych
 3. Klauzula informacyjna – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska
 4. Klauzula informacyjna – ustawa o ewidencji ludności
Skip to content